Nachádzate se tu: Úvod » Spracovanie a ochrana osobných údajov

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT Jana Uhrinová - AMBER

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, poskytujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Oboznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte na základe GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Podnikateľský subjekt Jana Uhrinová – AMBER, IČO 35 303 638, sídlo Dukelských hrdinov 334/26, 965 01 Žiar nad Hronom.

Podnikateľský subjekt je prevádzkovateľom webovej stránky www.comra.sk. Vaše osobné údaje spracováva podnikateľský subjekt ako správca, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracované a za na aký účel, aký dlhý čas a vyberá prípadných ďalších spracovateľov, ktorí pri spracovaní budú nápomocní.

Kontaktné údaje

V prípade, že sa na budete chcieť počas spracovania na nás obrátiť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: jana@comra.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, v prvom rade zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či vyjadreného súhlasu,
  • si plníme v súlade s článkom 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pre začatím spracovávania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie uvedených účelov):

  • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy (napr. prenájom zariadenia, dodanie tovaru, zasielanie on-line kurzu a ďalšie

  • Vedenie účtovníctva

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) sú pre nás nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností súvisiacich s vystavením a evidenciou daňových dokladov.

  • Marketing – posielanie newsletr-ov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, údaje na čo v e-maily najčastejšie klikáte a kedy ho najčastejšie otvárate, používame pre účely priameho marketingu – posielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslední objednávky.
Ak nie ste našim zákazníkom, posielame vám newslettery iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháme počas obdobia premlčacej doby v prípade, že zákon nestanoví dobu ich uchovania dlhšiu, alebo sme v konkrétnom prípade neuviedli inak.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií,  ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí údaje a dáta chránia dokážu ochrániť lepšie ako my a da uvedené spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: 

THINline s.r.o. (Český hosting, WebSynergy)
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov s cieľom skvalitnenia a zjednodušenia spracovania. Zaväzujeme sa, že v takomto prípade budeme mať pri výbere spracovateľa minimálne rovnaké nároky ako na seba ohľadnom zabezpečenia a kvality spracovania zo strany spracovateľa.

Cookies

Počas vášho prechádzania našimi webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako sa dlho na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že práve vďaka tomu máme spätnú väzbu, ktorá nám umožní poskytnúť vám a ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre zacielenie reklamy budú spracované iba na základe resp. po vašom súhlase.

Naše webové stránky je možné si prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zber osobných údajov.

Používanie cookies môžete na svojom počítači al. inom používanom zariadení zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako svoje vlastné osobné údaje. Prijali sme a dodržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytovanie údajov mimo Európsku Úniu

Údaje a dáta spracovávame výhradne iba v EÚ alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobní ch údajov máte mnoho práv. Ak chcete niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@comra.cz alebo jana@comra.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sa dodržiava a plní už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Na základe práva na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a požiadať a v lehote 30 dní vám doložíme aké a prečo vaše osobné údaje spracovávame.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že sú vaše osobné údaje neaktuálne či neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovanie je vykonávané nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich spracovania. (napr. odhlásením sa z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení)

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup, iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej forme. V tomto prípade potrebujeme dobu min. 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a aj zo systémov všetkých ďalších spracovateľov ako aj všetky zálohy. Na vykonanie práva na výmaz si vymedzujeme a potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade budú všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom, vymazané. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
V prípade, že máte pocit, že s vašimi údajmi nenakladáme v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, keď o tomto podozrení upovedomíte najskôr nás, aby sme mohli vykonať potrebné opatrenia a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiratívnym obsahom, články, informácie o produktoch a službách ktoré vám posielame ak ste našim zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak naším zákazníkom zatiaľ nie ste, posielame vám uvedené na základe vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Uisťujeme Vás, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.  Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobní údaje vydané žiadnej tretej osobne.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

Jana Uhrinová - AMBER
Dukelských hrdinov 334/26
965 01  Žiar nad Hronom, SR
www.comra.sk

Kontaktné údaje
E-mail: info@comra.sk
Telefón: +421 910 967 305

 
Hore